Tìm hiểu về PHP REST API

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về API PHP và REST. REST và các API được sử dụng để cung cấp các giao tiếp và tương tác giữa hai hệ thống với nhau.

Tại sao sử dụng APIs?

Có nhiều công ty và tổ chức lớn cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu của họ cho các đối tác. Như thị trường chứng khoáng cung cấp quyền truy cập dữ liệu trực tiếp bằng các API. Các trang tin tức cũng xuất bản tin tức của họ trên nhiều nền tảng khác nhau bằng cách sử dụng API.

Bạn có thể đặt vé xem phim trên các trang web cũng như sử dụng ứng dụng trên di động. Cả hai cách này đều sử dụng một số loại API nhằm giao tiếp với nhau.  Các trang mạng xã hội cũng sử dụng API để hiển thị nguồn cấp dữ liệu vào trang web của bạn. Hiện nay có rất nhiều cách sử dụng API.

REST là gì?

REST là viết tắt của "REpresentational State Transfer". Nó là một chuẩn kỹ thuật cung cấp các tiêu chuẩn giữa các phần mềm. REST là một chuẩn phổ biến để tạo ra dịch vụ web.

REST APIs

REST (hay RESTful) API là một phương tiện giao tiếp giữa các hệ thống trên Internet. API REST hoạt động với nhiều tiêu chuẩn như HTTP, JSON, URL và XML. Các API REST sử dụng các phương thức HTTP như GET, HEAD, POST, PUT, DELETE để thực hiện các hoạt động khác nhau.

JSON

JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation. JSON là một định dạng tệp tiêu chuẩn để truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng. Dữ liệu JSON bao gồm các cặp thuộc tính-giá trị được hiển thị bên trong dấu ngoặc nhọn. Dữ liệu JSON có thể lưu trữ các đối tượng, mảng, chuỗi, số nguyên, v.v.

Các đối tượng được biểu thị bên trong dấu ngoặc nhọn {} và Mảng được lưu trữ bên trong dấu ngoặc vuông [].

[{

 "id": "1",

 "name": "Robin",

 "age": "20"

}, {

 "id": "2",

 "name": "Deepak",

 "age": "25"

}]

XML

XML là viết tắt của eXtensible Markup Language. Nó sử dụng đánh dấu tùy chỉnh để lưu trữ và truyền dữ liệu. XML & JSON là hai định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng trong các API.

cURL

cURL là viết tắt của client URL. Nó được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các máy chủ sử dụng HTTP và các giao thức khác.

Trong các hướng dẫn tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với dữ liệu API bằng các hàm cURL và PHP.

Nguồn: https://tutorialsclass.com/php-rest-api-introduction/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét