Tìm hiểu PHP REST API – file_get_contents()

 Có hai cách phổ biến để nạp dữ liệu REST API trong PHP. Bạn có teher sử dụng hàm file_get_contents() tích hợp sẵn trong PHP hoặc sử dụng CURL.

Làm việc với JSON trong API

XML và JSON là định dạng dữ liệu được sử dụng nhiều nhất trong API. Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng API hoạt động với JSON.

Việc đọc và lấy dữ liệu từ URL API REST thật sự rất đơn giản. Hầu hết các ứng dụng sử dụng URLs để cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cho các ứng dụng khác.

Vì hầu hết các API sử dụng giao thức HTTP GET để đọc dữ liệu API,  bạn chỉ cần nhập URL vào trình duyệt để kiểm tra dữ liệu. Điều này là do khi bạn nhập URL vào trình duyệt thì nó sẽ gửi mọt yêu cầu GET và truy cập vào dữ liệu. Bạn có thể tìm URL REST API giả hoặc mẫu trên mạng để thực hành.

Định dạng JSON trong APIs

Chúng tôi sẽ sử dụng Dummy REST API cho các ví dụ bên dưới. Trang web này cung cấp một số đường URL để đọc, tạo, sửa và xoá dữ liệu bằng API.

URL trên cung cấp dữ liệu hồ sơ nhân viên ở định dạng JSON tương tự như sau:

[{"id":"110","employee_name":"Robin","employee_salary":"54000","employee_age":"65"},

{"id":"112","employee_name":"Deepak","employee_salary":"12350","employee_age":"29"},

{"id":"114","employee_name":"Ankit","employee_salary":"90000","employee_age":"18"}

Đọc dữ liệu API sử dụng hàm file_get_contents() trong PHP

Hàm file_get_contents() trong PHP được sử dụng để độc một file trong chuỗi. Nó có thể giúp đọc được bất kỳ file hoặc dữ liệu API nào bằng cách sử dụng URL và lưu trữ dữ liệu trong một biến. Hàm này là phương pháp dễ dàng nhất để đọc bất kỳ dữ liệu nào trong API URL.

Dưới đây là ví dụ lấy thông tin nhân viên và hiển thị bằng API URL

<?php


$api_url = 'http://dummy.restapiexample.com/api/v1/employees';


// Read JSON file

$json_data = file_get_contents($api_url);


// Decode JSON data into PHP array

$response_data = json_decode($json_data);


// All user data exists in 'data' object

$user_data = $response_data->data;


// Cut long data into small & select only first 10 records

$user_data = array_slice($user_data, 0, 9);


// Print data if need to debug

//print_r($user_data);


// Traverse array and display user data

foreach ($user_data as $user) {

echo "name: ".$user->employee_name;

echo "<br />";

echo "name: ".$user->employee_age;

echo "<br /> <br />";

}


?>


Nguồn: https://tutorialsclass.com/php-rest-api-file_get_contents/


Đăng nhận xét

0 Nhận xét