Cách thay đổi Search URL Slug trong wordpress

 Mặc định thì search url slug trong wordpress nhìn không mấy thân thiện đối với người dùng và ngay cả đối với SEO và nó thường có dạng https://hochaihocmai.com/?s=tu-tim-kiem. Để cho nó trở nên thân thiện và đẹp mắt hơn như  https://hochaihocmai.com/search/tu-tim-kiem thì dưới đây là cách để làm được điều đó.


Bạn chẳng cần biết nhiều (hoặc hông cần biết) về php bạn cũng có thể làm. Bạn vào thư mục theme của bạn và tìm tập tin function.php rồi mở nó lên và dán đoạn code dưới đây vào vị trí mà bạn mong muốn.

function wpb_change_search_url() {

    if ( is_search() && ! empty( $_GET['s'] ) ) {

        wp_redirect( home_url( "/search/" ) . urlencode( get_query_var( 's' ) ) );

        exit();

    }   

}

add_action( 'template_redirect', 'wpb_change_search_url' );

Nhớ lưu nó lại sau khi dán đoạn code trên vào function.php thì.

Cuối cùng bạn có thể kiểm tra chức năng tiềm kiếm của mình và sẽ thấy được đương link mà tìm kiếm lúc này đã là https://hochaihocmai.com/search/tu-tim-kiem thay vì https://hochaihocmai.com/?s=tu-tim-kiem.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét