Chỉ đếm giờ trong vùng dữ liệu bao gồm cả ngày và giờ

Để đếm giờ trong range chỉ toàn là giờ thì có rất nhiều cách đếm khác nhau, tuy nhiên cách đơn giản nhất là dùng hàm countif, dưới đây là công thức dùng để đếm giờ trong một range cụ thể.

=COUNTIFS(A1:A100,">=8:30",A1:A100,"<=9:00")

Trong đó A1:A100 là vùng dữ liệu thời gian mà bạn muốn đếm.

Ngoài cách dùng Countif ra ta còn có thể sử dụng hàm Sumproduct để áp dụng trong việc đếm thời gian.

=SUMPRODUCT((A1:A100>=8.5/24) * (A1:A100<=9/24))

Trong phần 8.5/24 tương đương là 8:30 và 9 tương đương 9:00.

Ở trên là những cách đếm thời gian cụ thể trong vùng dữ liệu chỉ toàn là thời gian thôi. Vậy trường hợp nếu vùng dữ liệu đó bao gồm cả ngày và thời gian thì làm thế nào. 

Dưới đây là cách giải quyết cho vấn đề này.

=SUMPRODUCT((ROUND(MOD(A1:A100,1),10)>=8.5/24) * (ROUND(MOD(A1:A100,1),10)<=9/24))

Trong đó:

  • ROUND là hàm làm tròn.
  • MOD(A1:A100,1) là dùng để trích xuất giờ ra khỏi ngày tháng trước khi so sánh.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét