Điều kiện hiển thị if cho blogspot (Blogger Conditional Tags)

Điều kiện hiển thị if cho blogspot giúp bạn chỉ hiển thị những thứ mình cần ở những nơi bạn muốn và còn làm cho việc tải trang trở nên nhẹ nhàng hơn khi không cần phải thải những thứ không cần thiết ở những nơi không mong muốn.
Điều kiện if có dạng mẫu như dưới đây
<b:if cond='Điều kiện'>
Nội dung của bạn
</b:if> 
Điều kiện bắt đầu với <b:if> và kết thúc bằng </b:if>
Các điều kiện trong trong blogspot template
Homepage
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
Blog Post/Article Page
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
Index Page
Trang Index bao gồm trang chủ, trang nhãn, trang tìm kiếm và trang archive
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
Static Pages
Static page là trang được tạo ra từ phần page trong mục quản lý của blogger
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
Post and Static Pages
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
Label and Search Pages
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
Specific Label
Thay TÊN_NHÃN_CỦA_BẠN thành nhãn mà bạn mong muốn.
<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "TÊN_NHÃN_CỦA_BẠN")'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
Archive Pages
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
Specific page/URL
Thay  URL_CỦA_BẠN thành url mà bạn mong muốn
<b:if cond='data:blog.url == "URL_CỦA_BẠN"'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
404 Error Page
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
    Nội dung cần hiển thị
</b:if>
Ở các điều kiện trên bạn có thể thay thế == (bằng) thành != (khác) để sử dụng theo từng mục đích cụ thể của bạn.
Ngoài ra bạn có thể kết hợp để tạo ra điều kiệ AND hay OR
AND
<b:if cond='Điều kiện 1'>
<b:if cond='Điều kiện 2'>
    Nội dung của bạn
</b:if>
</b:if>
OR
<b:if cond='Điều Kiện'>
    Nội dung 1 - nếu đung
<b:else/>
    Nội dung 2 - nếu sai
</b:if>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét