Countif đếm ô trong excel với cụm ký tự cụ thể ở trước, trong và sau

Công thức countif là dùng để đếm những ô có giá trị thỏa mãn điều kiện cụ thể nào đó mà bạn cần kiểm đếm.

Ví dụ: Chỉ đếm những ô có giá trị bằng "abc" trong vùng A1:A200 ==> công thức: = countif(A1:A200, "abc").

Vậy trong trường hợp cần kiểm đếm những ô hoàn toàn không giống nhau mà chỉ chứa những cụm ký tự giống nhau trong đó thì phải làm thế nào. Lúc đó ta sẽ thêm vào dấu * trong chuỗi để có thể dễ dàng kiểm đếm những ô có chứa cụm ký tự mà ta cần.


Đếm ô có cụm ký tự ở đầu

=COUNTIT(range,"text*")

Đếm ô có cụm ký tự ở giữa

=COUNTIT(range,"*text*")

Đếm ô có cụm ký tự ở cuối

=COUNTIT(range,"*text")


Đăng nhận xét

0 Nhận xét