Tính khoảng cách giữa hai ngày trong excel

Đôi khi bạn cần phải tính xem từ lúc thời điểm hiện tại đến trước đó là bao nhiêu ngày một cách chi tiết (mấy ngày, mấy tháng, mấy năm).
Bạn có thể sử dụng Dateif cho trường hợp này, tuy nhiên không phải máy tính nào cũng chạy dateif vì vậy nếu gửi file excel cho một máy mà không chạy thì coi như công cốc.
Dưới đây là công thức giúp bạn có thể tích được khoảng cách giữa hai ngày là bao nhiêu.
Công thức tính khoảng cách giữa hai ngày.


=INT((B2-A2)/365.25) & " năm, " & INT(MOD((B2-A2)/365.25,1)*12) & " tháng, " & INT(MOD((B2-A2)/30.4375,1)*30.4375) & " ngày"


Công thức tính ngày tại thời điểm hiện tại so với trước đó.


=INT((TODAY()-A2)/365.25) & " năm, " & INT(MOD((TODAY()-A2)/365.25,1)*12) & " tháng,  " & INT(MOD((TODAY()-A2)/30.4375,1)*30.4375) & " ngày"

Đăng nhận xét

0 Nhận xét