Tăng tốc cho vba trong excel

Để tăng tốc độ xử lý macro trong vba có rất nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một trong những cách đó.

Public Function getSpeed(doIt As Boolean)
    Application.ScreenUpdating = Not (doIt)
    Application.EnableEvents = Not (doIt)
    Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
End Function
  • Cách sử dụng:
    • Gọi function bằng: getSpeed (True)
    • Đóng function bằng: getSpeed (False)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét