Phân trang cho Blogspot đơn giản mà đẹp


Có rất nhiều bài viết trên mạng hướng dẫn về phân trang và tất cả đều rất đẹp và hay tuy nhiên có một nhược điểm mà các bài viết đó để lại là nhìn vào thèm mà không làm gì được.
Điểm chung của các bài viết này hình như là lấy nguồn của nhau và cùng dung chung một cách thức đó là up javascript lên trên host của google nên khi google thay đổi chính sách thì tất cả đều ngủm và không ai rãnh để mà cập nhật lại.
Bài viết dưới đây cũng sử dụng cách tương tự là lụm từ internet (vì chưa đủ trình độ viết) tuy nhiên sẽ không up lên host mà có sao ta cứ để vậy cho lành, đến ngàn đời sau con cháu vẫn dùng được.

Bước 1:

Đăng nhập vào blogger.com, chọn chủ đề rồi tiếp nữa chọn Chỉnh sửa HTML.

Bước 2:

Bấm ctrl + F và tìm vị trí của ]]></b:skin> và thêm vào trước nó đoạn code CSS dưới đây.

#blog-pager-older-link a,#blog-pager-newer-link a,a.home-link{width:80px;text-align:center;display:inline-block;color:#fff;font:bold 12px Arial;text-transform:none;margin:0;padding:5px 5px;background:#555;border:1px solid #111}
.blog-pager,#blog-pager{clear:both;font:bold 12px Arial;text-align:center;padding:15px 10px}
.showpageNum a,.showpage a{background:#fff;text-decoration:none;white-space:nowrap;color:#222;margin:10px 3px;padding:5px 10px;border:1px solid #999}
.showpageNum a:hover,.showpage a:hover{color:#fff;text-decoration:none;background-color:#444;border:1px solid #000}
.showpageOf{display:none;margin:0}
.showpagePoint{color:#fff;text-decoration:none;background-color:#444;font-size:12px;margin:10px 3px;padding:5px 10px;border:1px solid #000}

Bước 3:

Sau khi lưu css lại rồi thì kéo chuột xuống dưới cùng của phần chỉnh sửa HTML và dán vào trước thẻ </body> đoạn code như bên dưới.

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
  var postperpage=10;
  var numshowpage=4;
  var upPageWord =&#39;&#171; Previous &#39;;
  var downPageWord =&#39;Next &#187;&#39;;
  var urlactivepage=location.href;
  var home_page=&quot;/&quot;;
 </script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var nopage;var jenis;var nomerhal;var lblname1;halamanblogger();function loophalaman(banyakdata){var html='';nomerkiri=parseInt(numshowpage/2);if(nomerkiri==numshowpage-nomerkiri){numshowpage=nomerkiri*2+1}mulai=nomerhal-nomerkiri;if(mulai<1)mulai=1;maksimal=parseInt(banyakdata/postperpage)+1;if(maksimal-1==banyakdata/postperpage)maksimal=maksimal-1;akhir=mulai+numshowpage-1;if(akhir>maksimal)akhir=maksimal;html+="<span class='showpageOf'>Page "+nomerhal+' of '+maksimal+"</span>";var prevnomer=parseInt(nomerhal)-1;if(nomerhal>1){if(nomerhal==2){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpage"><a href="'+home_page+'">'+upPageWord+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+lblname1+'?&max-results='+postperpage+'">'+upPageWord+'</a></span>'}}else{if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+prevnomer+');return false">'+upPageWord+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+prevnomer+');return false">'+upPageWord+'</a></span>'}}}if(mulai>1){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="'+home_page+'">1</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+lblname1+'?&max-results='+postperpage+'">1</a></span>'}}if(mulai>2){html+=' ... '}for(var jj=mulai;jj<=akhir;jj++){if(nomerhal==jj){html+='<span class="showpagePoint">'+jj+'</span>'}else if(jj==1){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="'+home_page+'">1</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+lblname1+'?&max-results='+postperpage+'">1</a></span>'}}else{if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+jj+');return false">'+jj+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+jj+');return false">'+jj+'</a></span>'}}}if(akhir<maksimal-1){html+='...'}if(akhir<maksimal){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+maksimal+');return false">'+maksimal+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+maksimal+');return false">'+maksimal+'</a></span>'}}var nextnomer=parseInt(nomerhal)+1;if(nomerhal<maksimal){if(jenis=="page"){html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+nextnomer+');return false">'+downPageWord+'</a></span>'}else{html+='<span class="showpageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+nextnomer+');return false">'+downPageWord+'</a></span>'}}var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");for(var p=0;p<pageArea.length;p++){pageArea[p].innerHTML=html}if(pageArea&&pageArea.length>0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}function hitungtotaldata(root){var feed=root.feed;var totaldata=parseInt(feed.openSearch$totalResults.$t,10);loophalaman(totaldata)}function halamanblogger(){var thisUrl=urlactivepage;if(thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){if(thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"))}else{lblname1=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"))}}if(thisUrl.indexOf("?q=")==-1&&thisUrl.indexOf(".html")==-1){if(thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){jenis="page";if(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")!=-1){nomerhal=urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")+8,urlactivepage.length)}else{nomerhal=1}document.write("<script src=\""+home_page+"feeds/posts/summary?max-results=1&alt=json-in-script&callback=hitungtotaldata\"><\/script>")}else{jenis="label";if(thisUrl.indexOf("&max-results=")==-1){postperpage=20}if(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")!=-1){nomerhal=urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")+8,urlactivepage.length)}else{nomerhal=1}document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=hitungtotaldata&max-results=1" ><\/script>')}}}function redirectpage(numberpage){jsonstart=(numberpage-1)*postperpage;nopage=numberpage;var nBody=document.getElementsByTagName('head')[0];var newInclude=document.createElement('script');newInclude.type='text/javascript';newInclude.setAttribute("src",home_page+"feeds/posts/summary?start-index="+jsonstart+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");nBody.appendChild(newInclude)}function redirectlabel(numberpage){jsonstart=(numberpage-1)*postperpage;nopage=numberpage;var nBody=document.getElementsByTagName('head')[0];var newInclude=document.createElement('script');newInclude.type='text/javascript';newInclude.setAttribute("src",home_page+"feeds/posts/summary/-/"+lblname1+"?start-index="+jsonstart+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");nBody.appendChild(newInclude)}function finddatepost(root){post=root.feed.entry[0];var timestamp1=post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);var timestamp=encodeURIComponent(timestamp1);if(jenis=="page"){var alamat="/search?updated-max="+timestamp+"&max-results="+postperpage+"#PageNo="+nopage}else{var alamat="/search/label/"+lblname1+"?updated-max="+timestamp+"&max-results="+postperpage+"#PageNo="+nopage}location.href=alamat}
//]]>
</script>
</b:if>
</b:if>

Tùy chỉnh:
 • postperpage=10; là số bài viết sẽ hiển thị trên một trang
 • numshowpage=4; là số botton hiển thị trên thanh Navigation
 • Thay các chữ màu vàng theo ý bạn. Hoặc bạn có thể giữ nguyên nếu muốn nha.

Bước 4:

Sau khi hoàn tất xong 3 bước trên thì tiến hành "lưu chủ đề" lại và hưởng thụ thành quả mà mình mong muốn

Chú ý:
Trong một số trường hợp khi bạn làm hoàn chỉnh các bước trên và phân trang đã hiện đẹp như mong muốn nhưng khi nhấp vào tìm kiếm theo nhãn (label) thì kết quả vẫn không có gì thay đổi (vẫn hình ảnh xấu xí mặc định của google).
Bạn hãy làm thêm bước sau:
Tìm tất cả các dòng sau:
expr:href='data:label.url'
và thay bằng đoạn code dưới đây
expr:href='data:label.url + "?&amp;max-results=15"'
Thay thế số 15 bằng con số mà bạn muốn tổng số bài đăng hiển thị nhé.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét