Nối hai mảng trong vba excel

Bạn cần phải nối hai mảng riêng biệt lại với nhau để có thể xử lý được yêu cầu mà mình đang cần kíp. Ví dụ như lọc danh sách duy nhất từ hai mảng chẳng hạn.


Đoạn code dưới đây có thể giúp bạn nối hai mảng lại thành một mảng như bạn mong muốn.

Sub noimang()

  Dim i As Long, m As Long, n As Long
  Dim arr1 As Variant
  Dim arr2 As Variant
  Dim temp As Collection
  Dim xuat() As Variant
  arr1 = Sheet69.Range("H19:H21").Value
  arr2 = Sheet69.Range("I19:I22").Value
   m = UBound(arr1)
   n = UBound(arr2)
   
  Set temp = New Collection
  
  For i = 1 To m + n
    If i <= m Then
      temp.Add arr1(i, 1)
    Else
      temp.Add arr2(i - m, 1)
    End If
  Next

  ReDim xuat(1 To temp.Count, 1 To 1)
   
  For i = 1 To temp.Count
    xuat(i, 1) = temp.Item(i)
  Next i
  
  Sheet69.Range("J19").Resize(UBound(xuat, 1), UBound(xuat, 2)).Value = xuat
End Sub

Đăng nhận xét

0 Nhận xét