Function tìm vị trí đầu tiên và cuối cùng của giá trị cho trong column

Bạn phải làm đi làm lại nhiều lần việc tìm vị trí cuối cùng của một giá trong một cột, quả thật là phiền phức và đôi khi làm cho file excel của bạn bị nặng hơn trông thấy. Với việc viết một function để dùng chung cho tất cả các trường hợp sẽ giải quyết được vấn đề mệt mỏi của bạn.


Ví dụ tìm vị trí cuối cùng của giá trị nằm trong ô D3 trong cột A2:A15 Và xuất ra B2

Tạo Function tìm kiếm vị trí Đầu tiên.

Public Function SearchViTriDau(Myrng As Variant, MyText As string)
  Dim i As Long
  
  For i = LBound(Myrng, 1) To UBound(Myrng, 1)
    If Myrng(i, 1) = MyText Then
      SearchViTriDau = i
      Exit Function
    End If
      SearchViTriDau = 0
  Next i
  
End Function

Tạo Function tìm kiếm vị trí cuối cùng.

Public Function SearchViTriCuoi(Myrng As Variant, MyText As string)
  Dim i As Long
  
  For i = UBound(Myrng, 1) To 1 Step -1
    If Myrng(i, 1) = MyText Then
      SearchViTriCuoi = i
      Exit Function
    End If
      SearchViTriCuoi = 0
  Next i
  
End Function

Code gọi function:

ViTriDau = SearchViTriDau(Sheet2.Range("A2:A15").Value, "nguyenvana")
ViTriCuoi = SearchViTriCuoi(Sheet2.Range("A2:A15").Value, "nguyenvana")

Đăng nhận xét

0 Nhận xét