Đếm trùng lặp bằng vba trong excel

Bạn cần phải đếm xem có bao nhiêu giá trị lặp lại trong 2 range nào đó hoặc đếm xem có bao nhiêu giá trị lặp lại trong 2 mảng khác nhau. Bạn sẽ cần phải sử dụng đến đoạn code dưới đây để giải quyết vấn đề.


Function đếm trùng lặp cho 2 array:

Public Function DemTrungLap(Arr1 As Variant, Arr2 As Variant) As Long

  Dim varElement As Variant

  On Error Resume Next
  For Each varElement In Arr1
    'lMatch = 0
    'lMatch = Application.Match(varElement, arr2, 0)
    If Not IsError(Application.Match(varElement, Arr2, 0)) Then
      DemTrungLap = DemTrungLap + 1
    End If
  Next varElement
  On Error GoTo 0

End Function

Function đếm trùng lặp cho 2 range:

Public Function DemTrungLap(Arr1 As range, Arr2 As range) As Long

  Dim varElement As range
 
  On Error Resume Next
  For Each varElement In Arr1
    If Not IsError(Application.Match(varElement, Arr2, 0)) Then
      DemTrungLap = DemTrungLap + 1
    End If
  Next varElement
  On Error GoTo 0

End Function

Chú ý: Trong nhiều tường hợp để đếm trùng lặp chính xác thì cần phải chọn một chuỗi có giá trị duy nhất đi đếm với chuổi có nhiều giá trị trùng lặp trong chính chuỗi đó.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét