Sumproduct - Tính tổng vùng điều kiện với vùng điều kiện

Bạn có một cửa hàng kinh doanh thời trang, trong đó bạn có các khách VIP, cuối tháng bạn muốn thống kê tổng số tiền mỗi ngày mà mình thu được từ các VIP này là bao nhiêu.
Dưới đây là một cách tính để bạn khỏi phải đau đầu hàng tháng

Hình demo:

Áp dụng:
Tính tổng với sumproduct
B3=SUMPRODUCT(SUMIFS(Data!$C:$C,Data!$A:$A,A3,Data!$B:$B,'DS VIP'!$A$2:$A$5))

Đếm tổng với countif
C3=SUMPRODUCT(COUNTIFS(Data!A:A,A3,Data!B:B,'DS VIP'!$A$2:$A$5))

Đăng nhận xét

0 Nhận xét