Copy dữ liệu từ file này sang file khác bằng VBA

Để copy dữ liệu từ một sheet trong một file này sang một sheet trong một file khác, chúng ta thường phải mở cả 2 file lên và chọn vào sheet cần copy dữ liệu rồi quét chọn vùng cần copy sau đó quay sang file muốn paste vào rồi chọn sheet cần paste vào để dán dữ liệu vừa copy được vào.
Công việc này rất tốn thời gian nhất là các bạn thường phải làm báo cáo hàng tuần.
Ví dụ bạn phải trích xuất một file dữ liệu nào đó ra excel và sau đó cần phải copy dữ liệu vào file excel chính của bạn để tính tổng. thì việc này quả là đâu đầu.
Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn phần nào vất vả mà bạn đã và đang gặp phải.
Option Explicit
Sub import_data()
  
  Dim master As Worksheet, sh As Worksheet
  Dim wk As Workbook
  Dim strFolderPath As String
  Dim selectedFiles As Variant
  Dim iFileNum As Integer, iLastRowReport As Integer, iNumberOfRowsToPaste As Integer
  Dim strFileName As String
  Dim rID As Range, rQuantity As Range, rUnitPrice As Range, rKM As Range, rMC As Range
  Dim iCurrentLastRow As Integer, iRowStartToPaste As Integer
  Dim startTime As Double
  
  
  getSpeed (True)
  Set master = ActiveWorkbook.Sheets("Data")
  
  strFolderPath = ActiveWorkbook.Path
  
  ChDrive strFolderPath
  ChDir strFolderPath
  
  ' Mo va chon file can copy
  selectedFiles = Application.GetOpenFilename( _
          filefilter:="Excel Files (*.xls*),*.xlsx*", MultiSelect:=True)

  ' Neu loi thi bo qua va tiep tuc
  On Error Resume Next
        
  For iFileNum = LBound(selectedFiles) To UBound(selectedFiles)
    strFileName = selectedFiles(iFileNum)
    
    Set wk = Workbooks.Open(strFileName)
    For Each sh In wk.Sheets
      If sh.Name Like "*-REPORT" Then
        With sh
          iLastRowReport = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          iNumberOfRowsToPaste = iLastRowReport - 6 + 1
          
          Set rID = .Range("A6:A" & iLastRowReport)
          Set rQuantity = .Range("C6:C" & iLastRowReport)
          Set rUnitPrice = .Range("F6:F" & iLastRowReport)
          Set rKM = .Range("I6:I" & iLastRowReport)
          Set rMC = .Range("K6:K" & iLastRowReport)
          
          With master
            iCurrentLastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            iRowStartToPaste = iCurrentLastRow + 1
            
            .Range("A" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rID.Value2
            .Range("C" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rQuantity.Value2
            .Range("E" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rUnitPrice.Value2
            .Range("G" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rKM.Value2
            .Range("I" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rMC.Value2
          End With
          
        End With
      End If
    Next sh
    wk.Close
  Next
  
getSpeed (False)

End Sub

Function getSpeed(doIt As Boolean)
  Application.ScreenUpdating = Not (doIt)
  Application.EnableEvents = Not (doIt)
  Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
End Function

Đăng nhận xét

0 Nhận xét