Đưa Hàm Index/Match vào Vba của Excel

Làm thế nào để đưa hàm index và hàm match chuyên tìm kiếm thông tin như dưới đây vào trong vba của Excel =INDEX(Data!B:F,MATCH(B4,Data!B:B,0),5)


Dưới đây là code cần thiết để làm điều đó.

Sub Dienthoai()
  
  Dim i As Integer
  Dim LastRow1 As Long
  LastRow1 = Worksheets("Free 50k").Cells(4, "B").End(xlDown).Row
   
   Application.Interactive = False
  Application.EnableEvents = False
  Application.ScreenUpdating = False
  For i = 4 To LastRow1
      
      
      'Cells(i, 11).Value = "=INDEX(Data!B:F,MATCH(B4,Data!B:B,0),5)"
        
   
    Cells(i, 11).Value = Application.Index(Worksheets("data").Range("B:F"), Application.Match(Range("B" & i), Worksheets("data").Range("B:B"), 0), 5)
 
      
   Next i
      
  
  Application.Interactive = True
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
  
End Sub

Đăng nhận xét

0 Nhận xét