Code Copy/Paste trong vba của Excel


Dưới đây là code Vba về một số hình thức copy/paste
Sử dụng phương thức paste special

Sub copy_paste_special()
'Sử dụng phương thức Range.PasteSpecial để dán dữ liệu copy

  'Copy và PasteSpecial trongrange
  Range("A1").Copy
  Range("A3").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
  
  'Copy và PasteSpecial giữa các worksheets
  Worksheets("Sheet1").Range("A2").Copy 
  Worksheets("Sheet2").Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
  
  'Copy và PasteSpecial giữa các workbooks
  Workbooks("Book1.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A1").Copy
  Workbooks("Book2.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
  
  'Xóa đường viền copy xung quanh khu vực chọn copy
  Application.CutCopyMode = False

End Sub

Phương thức copy/paste đơn giản

Sub copy_paste_simple()
'Sử dụng phương thức Range.Copy cho copy/paste

  'Phương thức Range.Copy để Copy & Paste trên một dòng
  Range("A1").Copy Range("C1")
  Range("A1:A3").Copy Range("D1:D3")
  Range("A1:A3").Copy Range("D1")
  
  'Range.Copy trên các worksheets khác nhau
  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Copy Worksheets("Sheet2").Range("A1")
  
  'Range.Copy trên các workbooks khác nhau
  Workbooks("Book1.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A1").Copy _
    Workbooks("Book2.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A1")

End Sub


Code khác

Sub Paste_Values_Examples()
'Set the cells' values equal to another to paste values

  'Set a cell's value equal to another cell's value
  Range("C1").Value = Range("A1").Value
  Range("D1:D3").Value = Range("A1:A3").Value
   
  'Set values between worksheets
  Worksheets("Sheet2").Range("A1").Value = Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value
   
  'Set values between workbooks
  Workbooks("Book2.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = _
    Workbooks("Book1.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value
    
End Sub


Lưu ý: The Copy method of the Worksheet object doesn't have a Destination argument.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét